PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenská verzia        EN English version  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Ložisková geológia  

      V oblasti ložiskovej geológie poskytujeme tieto služby :

  • Vyhľadávanie a prieskum ložísk rudných a nerudných nerastných surovín, pevných palív, surovín pre ekológiu, surovín pre výstavbu líniových stavieb
  • Technicko-ekonomické štúdie (Feasibility Study) pre priemyselné využívanie nerastných surovín podľa metodiky UNIDO
  • Oceňovanie ložísk nerastných surovín podľa medzinárodne uznávaných metodík (COMFAR)
  • Zisťovanie možných vplyvov využívania ložísk na životné prostredie
  • Výpočet zásob ložísk a vyhodnotenie podmienok ich využiteľnosti
  • Posudková a poradenská činnosť pre suroviny a ložiskovú geológiu
  • Inventarizácia ťažobní a ložísk stavebných surovín v požadovanom regióne
  • Základné a účelové geologické mapovanie
  • Špeciálne geologické práce
  • Mineralogické, petrologické a geochemické práce

Referencie :
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 1994 - 2005