PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenská verzia        EN English version  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Životné prostredie  

      V oblasti ochrany životného prostredia poskytujeme tieto služby :

  • posudzovanie vplyvov budúcich investičných zámerov na životné prostredie - spracovanie zámerov, správ o hodnotení a posudkov podľa zákona č. 127/1994 Z.z. (EIA)
  • vydávanie odborných posudkov vo veciach odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 111/1993 pre oblasť skládkovania odpadov, prepravy odpadov a podnikania v oblasti nakladania s odpadmi
  • hydrogeologický prieskum pre zistenie možného znečistenia životného prostredia
  • geologicko-prieskumné práce za účelom zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov, ktoré ovplyvňujú životné prostredie
  • environmentálny audit
  • spracovanie programov odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov, vedenie evidencie odpadov, a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva

Referencie
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 2001 - 2005